Warning: Undefined variable $output in /var/www/virtual/kfrang.is/htdocs/wp-content/themes/Melos_Pro/admin/main/options/12.custom-styling.php on line 26

Lög KFR
Hvolsvelli 9.febrúar 1998.
Breytt 4. mars 2015.

 1. Félagið heitir Knattspyrnufélag Rangæinga skammstafað KFR
 2. Heimili félagsins er „Íþróttamiðstöðin Hvolsvelli, 860 Hvolsvelli“. Varnarþing félagsins er í
 3. Tilgangur félagsins er að vinna að framgangi knattspyrnuiðkunar og stuðla að heilbrigðu líferni
 4. Stjórnarmenn eru kosnir einstaklingskosningu á aðalfundi eftir tilnefningu félagsmanna. Stjórn
  félagsins skipa 5 menn og skal formaður kosinn sérstaklega. Stjórn skiptir að öðru leyti með sér
  verkum. Kjósa skal 2 varamenn. Kjósa skal 2 skoðunarmenn reikninga.
 5. Aðalfundur er haldinn á fyrsta ársfjórðungi ár hvert, fyrir Héraðsþing HSK.
 6. Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum félagsins.
 7. Rétt til setu á aðalfundi og atkvæðisrétt eiga allir félagsmenn 16 ára og eldri. Hver félagsmaður
 8. Boða skal aðalfund með minnst 2ja vikna fyrirvara. Tilkynna skal dagskrá.
 9. Málefni sem óskast tekin fyrir á aðalfundi, þ.m.t. lagabreytingar, skulu berast félaginu a.m.k. viku
 10. Fundurinn telst lögmætur sé löglega til hans boðað.
 11. Aukaaðalfund má halda ef nauðsyn krefur, 40 % félagsmanna óski þess skriflega eða meirihluti
 12. Sömu reglur gilda um boðun auka- og aðalfundar. Málefni má leggja fram viku fyrir aukaaðalfund.
 13. Lagabreytingar eru ekki heimilaðar á aukaaðalfundi.
 14. Heimilt er að kjósa nýja stjórnarmeðlimi á aukaaðalfundi.
 15. Reikningar skulu liggja frammi miðað við stöðu viku fyrir aukaaðalfund.
 16. Allar kosningar skulu vera opnar. Fjórir eða fleiri fundarmen geta þó farið fram á leynilega kosningu
 17. Einfaldur meirihluti ræður úrslitum, nema um lagabreytingar sé að ræða. Þá þarf 2/3 hluta greiddra
 18. Engar kröfur eru gerðar um tímalengd setu manna í stjórn/nefndum.
 19. Heimilt er með samþykki 2/3 hluta fundarmanna, að breyta áður boðaðri dagskrá. Skal það
 20. Öll fyrrnefnd og eftirtalin atriði, eiga einnig við um aukaaðalfund, að undanskildum lagabreytingu.
  b) Kosning fastra starfsmanna (fundarstjóri, ritari, 2 í kjörbréfanefnd).
  f) Umræður um skýrslur, málefni og reikninga.
  g) Afgreiðsla skýrslna, málefnis og reikninga.
 21. Ekki eru starfandi neinar fastanefndir en fráfarandi stjórn gerir tillögur um nefndir undir lið E. i.
 22. Fyrir hverja nefnd, skal velja formann, aðra nefndarmenn, heiti og starfssvið.
 23. Fulltrúa og fjölda þeirra á einstök þing eða til einstakra málefna utan félagsins, skal velja af stjórn
  G. Starfssvið stjórnar og fundir.
  Stjórn félagsins skal vinna að því hverju sinni;
 24. Að hafa yfirumsjón með rekstri félagsins.
 25. Framkvæma ályktanir aðalfundar og þeirrar löggjafar sem stjórninni ber að hlíta hverju sinni.
  Stjórnarfundi skal halda á minnst 2.mán.fresti. Formaður boðar til fundar og stjórnar þeim.
  Samþykki 2/3 hluta atkvæða aðalfundar þarf til að félagið verði lagt niður. Sé ekki boðað til
  aðalfundar á tilsettum tíma, geta 10 félagsmenn eða fleiri krafist aðalfundar og boðað til hans, sé
  kröfu þeirra ekki sinnt. Þeir mega setja aðalfund sé formaður/varaformaður ekki mættur og halda
  fund samkv. lið E. Fráfarandi stjórn er skylt að afhenda strax öll gögn/eigur félagsins til nýrrar
  Sé ákveðið að leggja félagið niður, skulu fé og aðrar eigur settar í geymslu og renna óskertar til
  endurvakins/sambærilegs félags sem stofnað yrði í sýslunni innan þriggja ára. Hafi félagið ekki
  verið endurvakið eða sambærilegt félag stofnað innan þess tíma, skal eigum útdeilt til starfandi
  Öll framkvæmd ofangreindra atriða og ákvarðanataka, er í höndum síðustu löglegu kosnu stjórnar.
  I. Um þau atriði sem ekki eru tekin fram í lögum þessum, gilda ákvæði í lögum ÍSÍ.